ZAKLÁDÁNÍ A PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTÍ

Poradenská činnost při zakládání ready made firem (a.s. a spol. s r.o.)
> We speak English
> Wir sprechen deutsch
NOVINKY

UKONČENO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

Doména www.ready-made-spolecnosti.cz nyní neslouží pro prodej ready-made společností. Doména byla v roce 2011 převedena na původního tvůrce webu, Abeo s.r.o.

Doména na prodej. Kontakt

Nejlevnější ready-made firmy, koupě nejlevnější s. r. o.

Platný ceník

Ready-made společnosti s ručením omezeným


24.500,- Kč
(cena včetně DPH)

Cena ready made společnosti s ručením omezeným zahrnuje:

 • veškeré výdaje týkající se založení společnosti a jejího prvozápisu do obchodního rejstříku
 • registraci ready-made společnosti s ručením omezeným k dani z příjmů právnických osob
 • převod celého obchodního podílu v ready made společnosti (v případě dělení obchodního podílu v souvislosti s převodem obchodního podílu na více osob cena nezahrnuje notářské poplatky - srov. viz. níže)
 • odvolání jednatele a jmenování nového jednatele a případně prokuristů společnosti s ručením omezeným
 • a předání veškerých dokumentů, které se týkají převáděné společnosti s ručením omezeným, a to v jednom stejnopise

Další případné náklady:

Pozn.: dále uvedený výčet detailně a úplně definuje veškeré další předvídatelné náklady spojené nebo související s nabytím ready made s.r.o., které Vám případně mohou, i když některé nemusí, vzniknout:

 • odměna za vyhotovení podkladů pro zápis změn v obchodním rejstříku – kompletně zajistí spolupracující advokát za 1.250,- Kč bez DPH (uvedená cena neobsahuje: (i) poplatek za výpis z Rejstříku trestů ČR jednatele (50,- Kč vč. DPH) ani případný poplatek za výpis z rejstříku trestů domovského státu jednatele, který není občanem ČR (výše se stanoví dle předpisů příslušného státu); (ii) poplatek za výpis z katastru nemovitostí (100,- Kč vč. DPH) a náklady na souhlas s umístěním sídla (individuální úplata závislá na dohodě s pronajímatelem), pokud se do obchodního rejstříku zapisuje také změna adresy sídla
 • notářský poplatek za ověření pravosti podpisů – obvyklá výše se pohybuje v částce mezi 400 - 800,- Kč vč. DPH, přičemž závisí na počtu zúčastněných osob (nových společníků, jednatelů příp. prokuristů) a požadavcích klienta
 • případný notářský poplatek za sepsání notářského zápisu ve výši 3.000,- Kč bez DPH, který je nutno zajistit pouze, pokud se (i) mění název společnosti, a / nebo (ii) mění adresa sídla společnosti mimo hlavní město Prahu, a / nebo (iii) budou zajišťována jiná podnikatelská oprávnění než pro živnosti uvedené v zakladatelské listině našich ready made společností (tj. jiná podnikatelská oprávnění než 1. ohlašovací živnost volná (bez ohledu na počet oborů činnosti), 2. hostinská činnost, 3. projektová činnost ve výstavbě, 4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování a 5. činnost účetních poradců, vedení účetní evidence, vedení daňové evidence), a / nebo (iv) je jmenováno více jednatelů, a / nebo (v) obchodní podíl se převádí na více osob
  (pozn.: v ceně je zahrnut jeden stejnopis notářského zápisu, přičemž bude nutno zajistit ještě dvě až tři notářsky ověřené kopie stejnopisu notářského zápisu – nákladem cca. 270,- Kč bez DPH – záleží na počtu stran stejnopisu notářského zápisu)
 • případná odměna za projednání, organizaci a kontrolu notářského zápisu dle předchozího bodu – vyhotovení notářského zápisu kompletně odborně projedná, zajistí a dozoruje spolupracující advokát za odměnu ve výši 1.250,- Kč bez DPH
 • soudní poplatek za zápis změn v obchodním rejstříku - 2.000,- Kč vč. DPH za jedno podání bez ohledu nato, kolik položek je měněno
 • správní poplatek za podnikatelská oprávnění - u živností při vstupu do podnikání 1.000,- Kč vč. DPH
 • poštovní poplatek České poště s.p. za dosílku korespondence po dobu čtyř měsíců od převodu společnosti – celkem 400,- Kč vč. DPH
 • po dohodě zajistí spolupracující advokát (i) předání návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku na podatelnu rejstříkového soudu, (ii) registraci k DPH, (iii) podnikatelská oprávnění, (iv) zrušení bankovního účtu, (v) oznámení změn finančnímu úřadu a / nebo (vi) dosílku u České pošty s.p. – v tomto bodě jsou uvedeny jednoduché úkony, které budete po bezplatném vysvětlení naším spolupracujícím advokátem schopni zajistit i sami, a tudíž bez nákladů

CELKOVOU VÝŠI VŠECH VAŠICH NÁKLADŮ VČ. DPH VÁM SAMOZŘEJMĚ PŘEDEM POTVRDÍME PO PROJEDNÁNÍ VAŠICH INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ.

Umožníme pronájem současné adresy sídla (tzv. služba virtuální kanceláře) za cenu od 450,- Kč / měsíc bez DPH + 100,- Kč / měsíc vč. DPH poštovní poplatek za dosílku korespondence.Ready-made akciové společnosti


105.500,- Kč
(cena včetně DPH)

Cena ready made akciové společnosti zahrnuje:

 • veškeré výdaje týkajících se založení akciové společnosti a jejího prvozápisu resp. zápisu o splacení celého základního kapitálu založené společnosti do obchodního rejstříku
 • registraci ready made akciové společnosti k dani z příjmů právnických osob
 • převod všech akcií
 • odvolání představenstva a jmenování nového představenstva a případně prokuristů akciové společnosti
 • odvolání dozorčí rady a případné jmenování nové dozorčí rady akciové společnosti
 • a předání veškerých dokumentů, které se týkají převáděné akciové společnosti, a to v jednom stejnopise

Pozn.: ohledně dalších nákladů spojených nebo souvisejících s nabytím ready made akciové společnosti platí obdobně výše uvedené pro ready made s.r.o.


2011-10-03
Odstoupením od smlouvy o převodu akcií nedochází k převodu vlastnického práva k akciím, ale k zániku právního titulu, na jehož základě nabyl akcionář vlastnické právo k akciím a obnovuje se původní st...
...více o "Obnovení vlastnického práva k akciím po odstoupení od smlouvy o jejich převodu"
2011-09-02
I v občanském právu platí obecný princip (pro poměry obchodněprávní výslovně vyjádřený v ustanovení § 13 odst. 6 obch. zák.), podle něhož omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické ...
...více o "Jednání jménem právnické osoby "
2011-08-01
Vyplývá-li ze stanov, že písemné právní úkony je za představenstvo jménem společnosti oprávněn činit pouze jeden člen představenstva (předseda představenstva), je nepřípustné, aby stanovami svěřené je...
...více o "Udělení plné moci členu statutárního orgánu akciové společnosti"
2011-07-01
Jednání, při němž si jiná osoba zvolí název s názvem právnické osoby zaměnitelným, je neoprávněným užitím názvu právnické osoby. Užití názvu „kraje“ pro podnikatelské účely je neoprávněným zásahem do ...
...více o "Ochrana názvu právnické osoby"