ZAKLÁDÁNÍ A PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTÍ

Poradenská činnost při zakládání ready made firem (a.s. a spol. s r.o.)
> We speak English
> Wir sprechen deutsch
NOVINKY

UKONČENO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

Doména www.ready-made-spolecnosti.cz nyní neslouží pro prodej ready-made společností. Doména byla v roce 2011 převedena na původního tvůrce webu, Abeo s.r.o.

Doména na prodej. Kontakt

Garance při založení ready-made společnosti, čisté společnosti bez závazků

Garance a reference

Garantujeme bezdlužnost a kvalitu nabízených ready-made společností, a to nejkomplexněji na trhu ready-made společností v ČR a je připravena se souhlasem dotčených klientů prezentovat své referenční projekty, jakož i se souhlasem dotčených osob sdělit kontaktní údaje na referenty z řad jejích klientů.

Garance od založení společnosti po prodej ready made firmy

Nabízené ready-made společnosti jsou zakládány a spravovány výlučně partnerskou advokátní kanceláří, přičemž pověřený advokát, který je od založení statutárním orgánem každé nabízené ready-made společnosti a je výlučně oprávněn ji zavazovat, písemně převezme vůči klientovi, mimo jiné, neomezenou odpovědnost za její bezdlužnost.
Garance dotčeného advokáta jako ručitele za bezdlužnost převáděné společnosti bude tvořit přílohu každé smlouvy o převodu obchodního podílu nebo akcií prodávané ready-made společnosti.

Garance bezdlužnosti dotčených ready-made společností

Naše společnost současně ve smlouvě o převodu obchodního podílu nebo smlouvě o převodu akcií garantuje bezdlužnost dotčené ready-made společnosti s tím, že za svou garanci odpovídá bez omezení celým svým majetkem.

Jednatelky, zaměstnanci ani prokuristé naší společnosti nikdy nespáchali trestný čin ani nebyli trestně stíháni ve smyslu zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jednatelky, prokuristé ani naše společnost nebyli nikdy v úpadku ve smyslu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jakož i zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost garantuje kvalitu svých služeb

Garantované služby při zakládání a prodeji ready made společností

Právní služby včetně poradenství podle daňových právních předpisů poskytuje naší společnosti na základě rámcové mandátní smlouvy výlučně specializovaný advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, který je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb.

Účetní služby naší společnosti poskytuje na základě rámcové smlouvy o vedení účetnictví a daňové evidence výlučně etablovaná partnerská účetní společnost, která je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním účetních služeb.

Zabezpečení při zakládání společností

Naše společnost přijala řadu opatření k zabezpečení dat a ochraně informací. Garantujeme legálnost, diskrétnost, důslednost a spolehlivost.


2011-10-03
Odstoupením od smlouvy o převodu akcií nedochází k převodu vlastnického práva k akciím, ale k zániku právního titulu, na jehož základě nabyl akcionář vlastnické právo k akciím a obnovuje se původní st...
...více o "Obnovení vlastnického práva k akciím po odstoupení od smlouvy o jejich převodu"
2011-09-02
I v občanském právu platí obecný princip (pro poměry obchodněprávní výslovně vyjádřený v ustanovení § 13 odst. 6 obch. zák.), podle něhož omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické ...
...více o "Jednání jménem právnické osoby "
2011-08-01
Vyplývá-li ze stanov, že písemné právní úkony je za představenstvo jménem společnosti oprávněn činit pouze jeden člen představenstva (předseda představenstva), je nepřípustné, aby stanovami svěřené je...
...více o "Udělení plné moci členu statutárního orgánu akciové společnosti"
2011-07-01
Jednání, při němž si jiná osoba zvolí název s názvem právnické osoby zaměnitelným, je neoprávněným užitím názvu právnické osoby. Užití názvu „kraje“ pro podnikatelské účely je neoprávněným zásahem do ...
...více o "Ochrana názvu právnické osoby"